İslam'ın Şartları

   
 


 

 

Ana Sayfa

Ziyaretci defteri

iletisim

Uye girisi

Uye ol

Forum

Sohbet

Videolar

Oyun

Toplist

Msn Messenger

Astroloji & Burclar

Ruya Tabiri

Hazır Mesajlar

Aşk & Sevgi

Windows Arşivi

Komik yazilar

Fikralar

İslam

=> Kuran Öğren (Resimli)

=> İslam'ın Şartları

Siir

Bilmeceler

Muzik Dinle

Animasyonlar

Telefon Sakalari

Duvar yazilari

Anket

İlginç Bilgiler

Foto Galeri

Tv izle

Html Kodlari

Kamerali Chat

E-Devlet Linkleri

Webmaster

Site Haritasi

Korkunc Olaylar

Futbol ve iddaa

Sozluk

Odev

ilginc Tarihi Olaylar

Gereksiz Sayfalar

Hava Durumu

Matematik

Turkce

Fen Bilgisi

Sosyal Bilgiler

Ingilizce

Karikatur

islam

Photoshop

Biyografiler

Bedava-Sitem Tasarimlari

Mirc Komutlari

home

Yeni sayfanın başlığı

 


     
 

İSLAM'IN ŞARTLARI

Hz Peygamber'in hadisinde belirtilen beş temel ibadet Resulullah şöyle buyurur: "İslâm, beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilâh olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet etmek; namaz kılmak; zekât vermek, Kâ'be'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak" (Buhârî, İmân, 1, 2; Müslîm, İmân, 19, 22; Tirmizi, İmân, 3; Nesâî, İmân, 13)

l) Allah'a ve elçisi Muhammed (sas)'e imam açığa vurmak Allah'a ve Hz Muhammed'i içine alan bütün peygamberlere inanmak ayrıca imanın şartlarındandır İman esasları dışa açıklanmaksızın kalbde gizli olarak kalabilirken, İslâm'ın şartları, kişinin toplum içinde İslâm'a mensup olduğunu gösteren ve açığa vuruları davranışlarıdır İman esaslarına inanan kimseye "mümin"; İslâm'ın şartlarına uyan kimseye de "müslüman" denir İlk müslümanlar Mekke'de sayıları belirli bir miktara ulaşınca gizliliği kaldırıp, dinlerini açığa vurmuşlardır

2) Namaz sözlükte dua anlamındadır Bir terim olarak, özel rükün ve şartları bulunan bir ibadet şeklidir Mekke'de Hz Muhammed'in Peygamberliğinin on birinci yılında beş vakit olarak farz kılınmıştır Bundan önce de namaz ibadeti vardı, fakat böyle düzenli ve vakitli değildi Namaz; Kitap, Sünnet ve İcmâ ile sâbittir

Kur'an-ı Kerîm'in bir çok yerinde "Namazı kılınız, zekâtı veriniz" diye emredilmiştir Bir ayette de "Bütün namazları ve orta namazı muhafaza ediniz"(el-Bakara, 2/238) buyurulur Bu ayet, ortası olan en az çoğul sayısı beş olduğu için beş vakit namaza işaret etmektedir Sabah ile öğle bir yanda, akşamla yatsı bir yanda kabul edilirse bunların ortası ikindi namazı olur

Hz Peygamber, Muâz b Cebel'i Yemen'e Vâli olarak gönderirken ona şöyle demiştir: "Sen, kitap sahihi olan bir topluma gidiyorsun Onları önce Allah'a kulluk etmeğe davet et Allah'ı tanırlarsa Allah'ın onlara gecede gündüzde beş vakit namazı farz kıldığını söyle" (Buhârî, Zekât, 41, 63, Meğâzî, 60; Tevhîd, 1; Nesâî, Zekât, 1; Dârimî, Zekât, 1)

Namaz mü'mini günahlardan arındırır, ruhu temizleyip kemale ulaştırır Hz Peygamber şöyle buyurmuştur: "Sizden birinizin kapısı önünden bir ırmak geçse, günde beş defa o ırmakta yıkansa bedeninde kir kalır mı ? Kalmaz İşte su nasıl kiri giderirse, namaz da günahları öyle giderir" (İbn Mâce, İkâme, 193; Ahmed b Hanbel, I, 72; Müslim, Mesâcid, 51)

Bir kimseye namazın farz olması için, müslüman, akıllı ve ergin olması, ayrıca kadınların hayız veya nifas (lohusalık) hallerinde bulunmamaları gerekir (geniş bilgi için bk "Namaz" mad)

3) Oruç, sözlükte; iş yapmaktan, söz söylemekten geri durmak demektir Bir terim olarak ise, tan yeri ağarmasından güneşin batmasına kadar yeme, içme ve cinsî münasebet gibi şeylerden kaçınmaktır Oruç tutmaya imsâk; oruç açmaya ise iftâr denir

Orucun farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcmâ delilleri ile sabittir Kur'an'da; "Ey iman edenler, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, size de oruç farz kılındı Umulur ki sakınırsınız" (el-Bakara, 2/184) buyurulur Akıllı ve ergin her müslümana oruç farzdır Ancak hayız ve nifas halindeki kadınlarla hastalar orucu daha sonra kaza ederler Yolcular da orucu kazaya bırakabilir

Ramazan orucunun edası da kazası da farz olduğu gibi; zıhâr, adam öldürme ve yemin gibi keffaret oruçları da farzdır Başlanıp bozulmuş olan nafile orucun kazası, nezredilen itikâf orucu vacibtir Aşûra orucu, yani muharremin dokuz on ve onbirinci günleri oruç tutmak sünnettir Her ayın üç gününde oruç tutmak mendup olduğu gibi, Zilhiccenin dokuzuncu günü ile pazartesi ve perşembe günleri ve Şevvâl ayında altı gün oruç tutmak da menduptur Bunların dışında kerâhet olmayan günlerde oruç tutmak nafiledir Ramazan bayramının birinci günü ile Kurban bayramının dört gününde oruç tutmak, Allah'ın verdiği ziyafetten yüz çevirmek anlamına geldiğinden tahrîmen (harama yakın) mekruhtur (bk "Oruç" mad)

4) Zekât Sözlükte, temizleme, büyüme ve artma anlamına gelir Bir terim olarak ise; belirli bir malı, zekât alabilecek bir kimseye temlik etmek (vermek)tir

Zekât belirli miktar olarak Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır Farz oluşu, kitap, Sünnet ve icmâ ile sâbittir Kur'an-ı Kerîm'de "Zekâtı veriniz" (el-Bakara, 2/43); "Onların mallarında dilencinin ve yoksulun bir payı vardır" (el-Meâric, 25) buyurulur Bu konuda pek çok hadis olduğu gibi, ümmet zekâtın farz oluşunda görüş birliği içindedir Bir kimsenin zekâtla yükümlü olması için, müslüman, akıllı, ergin olması borcundan ve temel ihtiyaçlarından başka, alışverişle veya doğurmakla artmaya müsait, nisap miktarı yıllanmış mala sahip bulunması gerekir

Çocuklara, akıl hastasına ve bunağa zekât gerekmez Ancak Hanefîler dışındaki diğer İslâm hukukçularına göre bunlara da zekât gerekir Bunların zekâtını, velileri, kendi mallarından alıp verirler

Nisap, zekâtın farz olması için şerîatın tanıdığı mal miktarıdır Bu, altında 96, gümüşte ise 560 gramdır Nakit para ve ticaret mallarında nisap, bu ikisinden yoksulun yararına olacak olan birisiyle ölçülür Altın, gümüş, nakit para ve ticaret malları kırkta bir zekâta tabidir

Ateşte eriyen madenlerin zekâtı beşte birdir Bunlardan alman zekât; "Biliniz ki aldığınız herhangi bir ganimetin beşte biri mutlaka Allah'a, Resulu'ne, hısımlara, yetimlere, yoksullara, yolculara aittir" (el-Enfâl, 8/41) ayetinde sayıları yerlere verilir Beşte biri çıktıktan sonra geri kalan beşte dördü bulana aittir Zift petrol gibi sıvı madenlerin kendilerine değil, gelirlerine zekât düşer Kireç, alçı, yakut ve elmas gibi erimeyen madenlere zekât gerekmez (Buhârı, Zekât, 55; Müslim, Zekât, 8; Ebû Dâvûd, Zekât, 5, 12; Tirmizî, Zekât, 14; Nesâî, Zekât, 25)

Ekin ve meyvelerin zekâtı "Hasat zamanı onun hakkını verin" (el-En'âm, 8/141) ayeti ve Hz Peygamber'in;"Gökyüzünün suladığı şeylerde onda bir (öşür); kova ve dolapla sulanan şeylerde ise yirmide bir zekât vardır" hadisi ile farz kılınmıştır Ancak bu yükümlülük için arazinin öşür arazisi nev'inden olması gerekir

Deve, sığır, manda, koyun ve keçiye de İslâm'ın belirlediği ölçülere göre zekât gerekir (bk "Zekat" mad)

5) Hac Sözlükte; saygı gösterilen yere gitmek, bir terim olarak ise; hac mevsiminde, ihramlı olarak Ka'be'yi Muazzama'yı ziyaret etmek, Arafat'ta durmak ve diğer hac ibadetlerini yapmak demektir

Hac ibadetinin farz oluşu da Kitap, Sünnet ve icmâ delilleriyle sabittir Ayette şöyle buyurulur: "Yoluna gücü yeten herkesin, o Ev'i hac etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır" (Âlu İmrân, 97) Allah elçisi "Hac sırasında yapılacak ibadetlerinizi benden alınız" (Ahmed b Hanbel, 111, 318, 366) buyurarak söz ve fiilleriyle haccın yapılış şeklini göstermiştir

Hac münâsebetiyle dünyanın her yerinden Hicaz'da bir araya gelen müslümanlar, dilleri, renkleri örf ve âdetleri ayrı bile olsa, aynı inanç ve ideal etrafında kaynaşırlar; birbirini incitmeden, hayvanlara, hatta bitkilere bile zarar vermeden en yüce duygular içinde ibadetlerini yaparlar Herkes elbiselerini çıkarıp iki parça havlu ile ihrama girer; böylece zenginlik, yoksulluk, soy sop kalkar, tam bir eşitlik meydana gelir Bu ibadeti samimiyetle yapıp dönen müslüman anasından yeni doğmuş gibi günahlarından arınır Allah Resulu şöyle buyurmuştur: "Haccedip de cinsi münasebet ve buna yol açan şeyleri yapmayan, fısk-u fücur işlemeyen kimse, anasından yeni doğduğu gündeki gibi (günahlardan temizlenmiş olarak) döner" (Buhârı, Muhsar, 9, 10; Nesâî, hac, 4; İbn Mâce, Menâsik, 3; Ahmet b Hanbel, II, 229, 410, 494)

Bir kimseye haccın farz olması için bu kimsenin müslüman, akıllı, ergin, hür, yeterli vakte sahip, sağlıklı, gidişgeliş süresi içinde yol masrafı ile kendisinin ve aile fertlerinin geçiminin temin edilmiş olması gereklidir Yapılacak haccın sahih olması için, ihramlı olarak Arafat'ta vakfe ve Kâbe'yi tavaf etmek lâzımdır (bk "Hac" mad)
Kaynak:
Hamdi DÖNDÜREN

 
 

Bugün 22 ziyaretçi burdaydı Sen Nerdeydin ?

 

 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol